OM plan de învăţământ DPPD


ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017

pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

 

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 361 din 16 mai 2017

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,

tineretului şi sportului nr. 3.841/2012 pentru aprobarea condiţiilor privind organizarea masterului didactic, în temeiul art. 236 şi 237 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

ART. 1

Se aprobă Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

(1) Furnizorii de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor didactice obligatorii pentru profesia didactică sunt:

a) liceele pedagogice pentru funcţiile didactice din învăţământul antepreşcolar, preşcolar şi primar de educator-puericultor, educatoare/educator, învăţător/învăţătoare, şi unităţile de învăţământ terţiar nonuniversitar, pentru

formarea maiştrilor-instructori şi a antrenorilor;

b) instituţiile de învăţământ superior acreditate, prin departamente de specialitate cu profil psihopedagogic înfiinţate în condiţiile legii, pentru funcţiile didactice din învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal.

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate elaborează metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, denumită în continuare metodologia proprie, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1.

(3) Metodologia proprie este aprobată de către senatul universitar şi publicată pe pagina web a instituţiei de învăţământ superior.

(4) Condiţiile de admitere la programele de formare psihopedagogică, inclusive lista documentelor necesare înscrierii, trebuie făcute publice în fiecare an de către universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.

ART. 3

(1) Programele de formare psihopedagogică sunt acreditate şi evaluate periodic de Ministerul Educaţiei Naţionale, prin intermediul Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior sau de către o altă agenţie de asigurare a

calităţii, din ţară sau din străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR).

(2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică înfiinţate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru prevăzute la art. 1, ale metodologiei proprii şi ale legislaţiei în vigoare.

(3) Acreditarea şi evaluarea periodică a programelor de formare psihopedagogică se realizează distinct pentru fiecare limbă de predare, pentru fiecare locaţie geografică în care se desfăşoară şi pentru numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi, propus de către agenţiile de evaluare a calităţii care au evaluat fiecare program de formare psihopedagogică, cu asigurarea practicii pedagogice de specialitate în unităţi în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă, pe bază de acorduri-cadru încheiate între unităţile/instituţiile de învăţământ care asigură formarea iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ.

ART. 4

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice prevedere contrară.

ART. 5

Direcţia generală învăţământ universitar, Direcţia generală management preuniversitar, Direcţia generală evaluare şi monitorizare învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, precum şi toate instituţiile de învăţământ superior acreditate duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

ART. 6

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,Pavel Năstase

Bucureşti, 2 mai 2017.

Nr. 3.850.

 

ANEXĂ

METODOLOGIE-CADRU de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

CAPITOLUL I

Organizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 1

(1) Organizarea programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate urmăreşte dezvoltarea şi certificarea competenţelor specifice profesiei didactice.

(2) În cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, certificarea competenţelor pentru profesia didactică se poate obţine la două niveluri, respectiv:

a) nivelul I (iniţial) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar, primar şi gimnazial, cu condiţia acumulării unui minimum de 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică;

b) nivelul II (de aprofundare) care acordă absolvenţilor de studii universitare dreptul să ocupe posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal, cu satisfacerea cumulativă a două condiţii:

(i) acumularea unui minimum de 60 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică obţinute prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II;

(ii) absolvirea unui program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

(3) a) Formarea psihopedagogică a personalului din educaţia antepreşcolară pentru funcţia didactică de educator-puericultor, a celui din învăţământul preşcolar şi primar pentru funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător se realizează prin liceele pedagogice, iar a maiştrilor-instructori şi a antrenorilor prin

unităţi de învăţământ terţiar nonuniversitar.

b) Pentru absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite.

c) Au acces la programele de formare psihopedagogică de nivel II absolvenţii liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori care fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I menţionate la lit. b) şi urmează sau au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii

universitare de licenţă.

d) Prin excepţie de la prevederile alin. (2) lit. b), instituţiile de învăţământ superior certifică competenţele pentru profesia didactică la nivel II şi în cazul absolvenţilor liceelor pedagogice şi colegiilor universitare de institutori, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind specializările absolvite, dacă aceştia au acumulat minimum 30 de credite transferabile din programul de formare psihopedagogică de nivel II şi au absolvit un program de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă.

ART. 2

(1) Programele de formare psihopedagogică din cadrul instituţiilor de învăţământ superior sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvenţă, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere, echivalare şi acumulare a creditelor de studiu.

ART. 3

(1) Instituţiile de învăţământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică de nivel I şi II atât pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv master, cât şi în regim postuniversitar, pentru ambele niveluri de certificare, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în condiţiile stabilite prin prezenta metodologie-cadru şi prin metodologia proprie de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică.

(2) Practica pedagogică de specialitate se asigură în unităţi de învăţământ în care procesul de învăţământ se desfăşoară în aceeaşi limbă cu a programelor de formare psihopedagogică, corespunzător cu specializarea studiilor universitare pe care le urmează studentul sau cu specializarea înscrisă pe diploma de licenţă a

absolvenţilor, după caz.

(3)Instituţiile de învăţământ superior care asigură formarea psihopedagogică încheie acorduri-cadru cu inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL II

Admiterea la programele de formare psihopedagogică

ART. 4

(1) Candidaţii se pot înscrie pentru concursul de admitere la programe de formare psihopedagogică atât în calitate de studenţi, pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master, cât şi în calitate de absolvenţi.

(2) Absolvenţii studiilor universitare de licenţă care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de din Ministerul Educaţiei Naţionale lista cu cetăţenii din statele terţe admişi la acest program, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

g) certificatul de competenţă lingvistică de nivel C1, eliberat de instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române, în cazul candidaţilor la programele de formare psihopedagogică şcolarizate în limba română şi care nu prezintă acte de studii eliberate de unităţi/instituţii de

învăţământ din România sau din străinătate cu predare în limba română;

h) certificatul medical care să ateste faptul că persoana care urmează să se înscrie la studii nu suferă de boli contagioase ori de alte afecţiuni incompatibile cu viitoarea profesie.

(4) Dosarul de candidatură pentru înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II conţine în plus faţă de documentele de la alin. (3), după caz, următoarele:

a) dovada absolvirii programului de formare psihopedagogică de nivel I sau a îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) diploma de master în domeniul diplomei de studii universitare de licenţă, însoţită de foaia matricolă/suplimentul la diploma de master, ambele în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare;

c) atestatul de echivalare sau recunoaştere pentru diplomele de master obţinute în străinătate de către cetăţenii români, ai Uniunii Europene, ai Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, în baza cărora se realizează admiterea, emis de Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, în copie certificată "conform cu originalul" de instituţia organizatoare a programului de formare.

(5) Pentru toţi candidaţii care doresc înscrierea la programe de formare psihopedagogică de nivel II într-o instituţie de învăţământ superior din România şi care au urmat diferite programe de formare psihopedagogică în străinătate, instituţia de învăţământ superior analizează programul de formare parcurs, evaluează conţinuturile şi propune în scris Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor recunoaşterea/echivalarea totală sau parţială a programului de formare psihopedagogică de nivel I finalizat.

(6) Pentru studenţii care la data publicării prezentei metodologii sunt deja înscrişi la programele de formare psihopedagogică, instituţiile de învăţământ superior vor solicita acestor studenţi dovada competenţelor lingvistice, până la data înscrierii pentru susţinerea examenului de absolvire, pentru fiecare nivel de certificare.

Testarea competenţelor lingvistice se va face la una dintre instituţiile de învăţământ acreditate care organizează cursul pregătitor pentru învăţarea limbii române.

ART. 6

(1) Programele de formare psihopedagogică pot fi organizate în regim de finanţare de la bugetul de stat sau în regim cu taxă.

(2) Subvenţia de la bugetul de stat se acordă în cadrul finanţării de bază, în funcţie de numărul de locuri aprobate pentru fiecare universitate şi în funcţie de numărul de studenţi echivalenţi, potrivit coeficienţilor de finanţare aplicaţi de Consiliul Naţional al Finanţării Învăţământului Superior, luându-se ca reper numărul creditelor aferente programului.

(3) Absolvenţii studiilor universitare care nu au urmat programul de formare psihopedagogică pe parcursul studiilor universitare de licenţă, respectiv de master pot urma programul de formare psihopedagogică numai în regim cu taxă.

(4) Cuantumul taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de senatul universităţii.

(5) Drepturile şi obligaţiile studentului (cursantului) înscris la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu universitatea, potrivit metodologiei proprii.

CAPITOLUL III

Curriculumul programelor de formare psihopedagogică

ART. 7

(1) Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3

componente: curriculum-nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional, conform Planului de învăţământ pentru programul de formare psihopedagogică din tabelul nr. 1 prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

(2) Curriculumul-nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru nivelurile I şi II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul-nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală -18 credite;

b) discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(3) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea nivelului II de certificare pentru profesia didactică.

Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a) discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice -10 credite;

b) discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate -10 credite.

(4) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline -10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

CAPITOLUL IV

Planul de învăţământ al programelor de formare psihopedagogică

ART. 8

Planurile de învăţământ ale programelor de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I şi nivelul II de certificare pentru profesia didactică sunt prezentate în tabelul nr. 2a (monospecializare), în tabelul nr. 2b (dublă specializare) şi în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta metodologie-cadru.

ART. 9

(1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător nivelului I oferit studenţilor, în mod eşalonat, pe parcursul studiilor de licenţă se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a (pentru monospecializare) sau conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b (pentru dublă specializare) din anexa nr. 2.

(2) Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător nivelurilor I şi II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 3 din anexa nr. 2. Acest program poate fi urmat doar de studenţii/absolvenţii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă, care au obţinut certificarea pentru nivelul I pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare sau fac dovada îndeplinirii condiţiei de formare psihopedagogică de nivel I, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL V

Finalizarea programelor de formare psihopedagogică

ART. 10

(1) Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

(2) Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

(3) Structura şi conţinutul portofoliului didactic se stabilesc prin metodologia proprie.

ART. 11

(1) Pentru examenul de absolvire a fiecărui nivel de certificare în profesia didactică se alocă câte 5 credite, distinct de cele 30 de credite aferente disciplinelor şi activităţilor didactice din curriculumul programului de formare psihopedagogică.

(2) În cazul în care programul de formare psihopedagogică de 60 de credite este parcurs ca un program compact după absolvirea studiilor universitare, se susţine examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare, cotat cu câte 5 credite fiecare.

CAPITOLUL VI

Certificarea competenţelor pentru profesia didactică

ART. 12

Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

a) absolvenţii cu diplomă de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul antepreşcolar, preşcolar,primar şi gimnazial;

b) absolvenţii unui program de master în domeniul diplomei de licenţă care au finalizat programul de formare psihopedagogică corespunzător a 60 de credite şi au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal şi postliceal.

ART. 13

(1) Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, în limba maternă şi în limba engleză, conţinând situaţia şcolară a absolventului.

(2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

(3) Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică pot să primească, la cerere, o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

ART. 14

(1) Certificarea nivelului I de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 30 de credite transferabile, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2a din anexa nr. 2, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică pedagogică de specialitate.

(2) În cazul studiilor universitare de licenţă cu dublă specializare, numărul minim de credite necesar obţinerii nivelului I de certificare pentru profesia didactică este de 35 de credite, conform planului de învăţământ prevăzut în tabelul nr. 2b din anexa nr. 2. Acestea rezultă din însumarea a 5 credite corespunzătoare didacticii celei de-a doua specializări. Aceste 5 credite nu se acumulează în pachetul de 60 de credite corespunzătoare nivelului II de certificare.

ART. 15

Certificarea nivelului II de formare psihopedagogică se acordă în urma obţinerii unui număr minim de 60 de credite transferabile, prin cumularea celor 30 de credite de la nivelul I cu cele 30 de credite de la nivelul II, după cum urmează:

a) 18 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire psihopedagogică fundamentală;

b) 12 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de pregătire didactică şi practică de specialitate (în cazul unei specializări) sau 17 credite (în cazul dublei specializări);

c) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii psihopedagogice;

d) 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate;

e) 10 credite corespunzătoare celor două discipline opţionale.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

ART. 16

Corespondenţa dintre domeniile studiilor universitare absolvite şi disciplinele care pot fi predate în învăţământul preuniversitar se stabileşte potrivit Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobat anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale; pentru studiile universitare care nu au fost absolvite în România, corespondenţa se face în baza atestatului de recunoaştere emis de Centrul Naţional

de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor.

ART. 17

(1) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei -specializările Pedagogie şi Psihopedagogie specială -se certifică pentru profesia didactică, pe baza diplomei de licenţă obţinute, cu condiţia ca planurile de învăţământ ale ciclului de licenţă să includă integral disciplinele din programul de formare psihopedagogică pentru obţinerea certificatului de formare psihopedagogică -nivelul I.

(2) Absolvenţii studiilor universitare în domeniul de licenţă Ştiinţele educaţiei, cu specializarea Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, se consideră că îndeplinesc condiţia de formare psihopedagogică d

e nivel I, adică se consideră certificaţi, prin diploma de licenţă obţinută, pentru ocuparea posturilor didactice din

învăţământul primar şi preşcolar.

(3) Absolvenţilor care au finalizat cu diplomă de licenţă/absolvire studii universitare de lungă sau scurtă durată până în anul 2005 li se consideră îndeplinită condiţia de formare psihopedagogică de nivel I şi II, dacă prin foaia matricolă fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie şcolară, pedagogie, metodica predării specialităţii şi practică pedagogică la specialitatea înscrisă pe diploma de licenţă/absolvire.

ART. 18

Posesorii certificatelor de absolvire a programelor de formare psihopedagogică, care urmează sau care au absolvit studii universitare şi în alte domenii decât cele pentru care deţin certificarea didactică, pot să obţină certificarea didactică în noile domenii şi specializări, beneficiind de sistemul de transfer şi recunoaştere a creditelor de studiu.

ART. 19

(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc 22 de credite obţinute anterior şi distribuite astfel: la disciplinele de pregătire psihopedagogică fundamentală 18 credite, la Instruire asistată de calculator 2 credite şi la Practică pedagogică 2 credite.

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul I pentru o altă specializare decât cea iniţială este condiţionată de acumularea a 8 credite corespunzătoare disciplinelor Didactica specialităţii (5 credite) şi Practica pedagogică (3 credite).

ART. 20

(1) Pentru obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, se recunosc cele 20 de credite obţinute anterior la disciplinele de extensie a pregătirii psihopedagogice şi la disciplinele opţionale.

(2) Obţinerea certificatului de absolvire a programului de formare psihopedagogică -nivelul II, pentru o altă specializare decât cea iniţială, este condiţionată de acumularea a 10 credite corespunzătoare pachetului disciplinelor de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate.

ART. 21

(1) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se realizează în baza unor acorduri

-cadru încheiate între instituţiile de învăţământ care asigură formarea psihopedagogică iniţială şi inspectoratele şcolare la care sunt arondate unităţile de învăţământ unde se desfăşoară practica pedagogică de specialitate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Pregătirea practică din cadrul programelor de formare psihopedagogică se poate derula sub forma unui plasament/stagiu de practică în cadrul programului Erasmus +, perioadă certificată prin documentul Europass Mobilitate.