METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

METODOLOGIE DE CONCURS

PENTRU

OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE

VACANTE

DIN CADRUL

DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015


METODOLOGIE DE CONCURS PENTRU OCUPAREA

POSTURILOR DIDACTICE VACANTE DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

 

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale

 

Art. 1 Prezenta Metodologie este elaborată în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/ 2011, cap. II (Statutul personalului didactic şi de cercetare din învăţământul superior), secţiunea a 2-a (Ocuparea funcţiilor didactice şi a posturilor didactice) cu modificările ulterioare, cu Legea 288/2004, cu Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 457/ 4 mai 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 371, partea I, din 26 mai 2011, cu modificările aduse prin HG nr. 36/ 11 februarie 2013, publicată în MO, Partea I, nr.88, OUG  92/ 18.12.2012, Legea 319/ 8 iulie 2003, cu OM nr. 6560/ 20.12.2012 şi OM nr. 4204/18.07.2013 şi cu Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi cercetare vacante din Universitatea din Piteşti aprobată în şedinţa senatului din data de 30.03.2015.

 

Art. 2 Concursul pentru ocuparea unui post didactic se organizează numai dacă acesta este declarat vacant.

 

Art. 3 Un post se consideră vacant dacă este prevăzut astfel în statul de funcţii, întocmit anual, sau dacă este vacantat pe parcursul anului universitar.

 

Art. 4 Postul se vacantează printr-una din următoarele modalităţi:

a) prin încetarea contractului de muncă, conform legii;

 b) în cazul în care un titular ocupă prin concurs un alt post vacant din cadrul Universităţii din Piteşti.

 

Art. 5 Posturile nu pot fi scoase la concurs prin transformarea unui post ocupat într-un post de rang superior.

 

Art. 6 Toate  posturile didactice şi  de  cercetare  vacante se  pot  ocupa  numai  prin concurs. Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare au caracter deschis. La concurs pot  participa  persoanele  care  îndeplinesc  condiţiile  de  înscriere,  ră  nicio  discriminare referitoare la sex, origine etnică sau socială, cetăţenie, religie ori credinţă, dizabilităţi, opinii politice, condiţie socială sau economică şi fără condiţii referitoare la vechime.

 

Art. 7

(1) Standardele minimale necesare şi obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare din învăţământul superior pentru conferenţiar (cercetător ştiinţific gradul II) şi profesor (cercetător ştiinţific gradul I) sunt cele stabilite prin OM  nr.  6560/  20.12.2012 şi  OM  nr.  4204/18.07.2013.

(2) Pentru asistent (asistent cercetare, cercetător) şi lector/şef lucrări (cercetător ştiinţific gradul III), standardele minime sunt cele stabilite de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic.

 

 


CAPITOLUL II

 

A. Procedura de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante

 

Art. 8 Propunerea de organizare a concursului pentru un post vacant se face de către directorul departamentului, prin referat avizat de Consiliul departamentului. Lista posturilor propuse pentru ocuparea prin concurs este aprobată de directorul departamentului şi înaintată Consiliului de Administraţie al Universităţii din Piteşti, în vederea aprobării, conform art. 213, alin. (13), lit. c din Legea nr. 1/ 2011.

 

Art. 9 Universitatea din Piteşti poate să organizeze concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post numai după publicarea de către MECS a postului scos la concurs în Monitorul Oficial al României. In vederea publirii în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, Universitatea din Piteşti va  trimite  MECS,  în  primele  30  de  zile  calendaristice  de  la  începerea  fiecărui  semestru  al  anului universitar, următoarele documente:

a) lista posturilor propuse pentru scoatere la concurs şi structura acestora, semnată şi ştampilată de către rector;

b) extrasul din statul de funcţii care conţine posturile didactice şi de cercetare scoase la concurs, semnat de rector, decan şi directorul de departament;

c) declaraţia pe proprie răspundere a rectorului, care atestă că toate posturile didactice şi de cercetare propuse a fi scoase la concurs au în structură numai discipline din planurile de învăţământ ale programelor de studii legal înfiinţate, inclusiv ca formă de învăţământ şi localitate de desfăşurare;

d) metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante

 

Art. 10 Un post didactic sau de cercetare se consideră scos la concurs şi, implicit, concursul în cauză se consideră deschis, începând cu data publicării sale în Monitorul Oficial al României.

 

Art. 11 Anunţul privind organizarea concursului se publică cu cel puţin 2 luni înaintea desfăşurării primei probe de concurs. Înscrierea la concurs începe în ziua publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, a postului scos la concurs şi se încheie cu 15 zile calendaristice înaintea desfăşurării primei probe de concurs.

 

Art. 12

(1) Anunţurile se publică cel putin prin următoarele modalităţi: 

a) la loc vizibil, pe pagina principală a site-ului web al Universităţii din Piteşti;

b) pe un site web specializat, administrat de MECS;

c) în Monitorul Oficial, partea a III-a.

 

(2) Pe  pagina  web  a  concursului,  administrată  de MECS  şi  pe  pagina  principală  a  site-ului  web  al Universităţii din Piteşti vor fi publicate următoarele informaţii:

a) descrierea postului scos la concurs;

b) atribuţiile/ activităţile aferente postului scos la concurs, incluzând norma didacti şi tipurile de activităţi incluse în norma didactică;

c) salariul minim de încadrare al postului la momentul angajării;

d) calendarul concursului;

e) tematica probelor de concurs;

f) descrierea procedurii de concurs;

g) lista completă a documentelor pe care candidaţii trebuie să le includă în dosarul de concurs;

h) adresa la care trebuie transmis dosarul de concurs.

 

Art. 13 Pe pagina web a concursului şi pe site-ul web al Universităţii din Piteşti, Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic vor fi publicate, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data limită pentru înscrierea la concurs, pentru fiecare dintre candidaţii înscrişi şi cu respectarea protecţiei datelor cu caracter personal, în sensul legii, următoarele:

a) curriculum vitae;

b) fa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale.

 

B. Condiţii de înscriere la concurs

 

Art. 14 La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile de înscriere la concurs, fără nicio discriminare, în condiţiile legii.

 

Art. 15 Condiţiile pentru înscrierea la concursul pentru ocuparea unei funcţii didactice şi de cercetare sunt următoarele:

(1) Pentru funcţia de asistent universitar/cercetător ştiinţific  angajat pe perioada nedeterminată sunt necesare cumulativ:

 a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post;

 b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice/cercetare, specifice funcţiei de asistent universitar, conform Grilei de evaluare din prezenta metodologie;  

(2) Pentru funcţia de lector universitar/ şef de lucrări sunt necesare cumulativ:

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post;

b) îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice/ de cercetare, specifice funcţiei de lector universitar/ şef de lucrări universitar, conform conform Grilei de evaluare din prezenta metodologie;

(3) Pentru funcţia de conferenţiar universitar sunt necesare cumulativ:

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post;

b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, specifice funcţiei de conferenţiar universitar (cercetător ştiinţific gradul II)  (cf. OM 6560/ 20.12.2012 şi OM nr. 4204/18.07.2013 );

(4) Pentru funcţia de profesor universitar sunt necesare cumulativ:

a) deţinerea diplomei de doctor în domeniul disciplinelor din post;

b) îndeplinirea standardelor minimale naţionale de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare, specifice funcţiei de profesor universitar (cercetător ştiinţific gradul I) (cf. OM 6560/ 20.12.2012 şi  OM nr. 4204/18.07.2013 ). 

(5) Indiferent de postul pentru care candidatul depune dosarul de concurs, acesta trebuie să îndeplinească şi cerinţele fişei postului respectiv.

 

 

C. Dosarul de concurs

 

Art. 16

(1) În vederea înscrierii la concursul pentru ocuparea unui post didactic şi de cercetare candidatul întocmeşte un dosar care conţine, cel puţin, următoarele documente:

a)  cererea  de  înscriere  la  concurs (Anexa nr. 3 – formular cod: F3- MET – 62 – 01),  semnată  de  candidat,  care  include  o  declaraţie  pe  propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

b) o propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului; propunerea se redactează de către candidat,  cuprinde  maximum  10  pagini  şi  este  unul  dintre  principalele  criterii  de  departajare  a candidaţilor;

c) curriculum vitae european al candidatului în format tipărit;

d) lista de lucrări ale candidatului în format tipărit;

e) fa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs (Anexa nr. 4), completată şi semnată de candidat ;

f) copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor  originală nu este dobândită în România, atestatul de echivalare a acesteia;

g) rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagi pentru fiecare limbă;

h) declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indi   situaţiile   de   incompatibilitate prevăzute  de  Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

i) copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului;

j) copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

k) în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui certificat de căsătorie sau dovada schimrii numelui;

l)  maximum  10  publicaţii,  brevete  sau  alte  lucrări  ale  candidatului,  în  format  electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

(2) Lucrările care nu sunt disponibile în format electronic vor fi prezentate pe suport de hârtie, cu extrase ale paginilor de referinţă în format electronic PDF.

 

Art. 17 Curriculum vitae al candidatului trebuie să includă: 

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională ş i locurile de muncă relevante;

c) informaţii  despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indindu-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

 

Art. 18 Lista completă de lucrări ale candidatului va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol;

b) teza de doctorat;

c) titluri de proprietate intelectuală

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

 

Art. 19 La dosarul de concurs candidatul va ataşa un CD care va cuprinde următoarele documente în format PDF:

a) Curriculum vitae european cu marcarea datelor personale;

b) Lista de lucrări;

c) Lista celor 10  publicaţii,  brevete  sau  alte  lucrări,  selecţionate şi considerate a fi cele mai relevantepentru realizările profesionale proprii. Fişierul nu trebuie să depăşească 6 Mb, în caz contrar, lucrările pot fi partajate în mai multe fişiere.  Dacă în listă există volume publicate atât în nume propriu cât şi în colaborare, acestea vor fi prezentate astfel: coperta faţă şi verso, pagina de cuprins, primele şi ultimele pagini ale volumului;

d) Fa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs (cu punctajul minimal şi al candidatului).

 

 

 

 

 

Art. 20 

(1) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară, exterioare Universităţii din Piteşti sau din străitate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului;

 (2) Candidaţii la posturile de profesor universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului;

 (3) In cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare Universităţii din Piteşti;

    (4) Domeniile ştiinţifice cu specific românesc sunt stabilite prin ordin al Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

 

Art. 21 Dosarul de concurs este constituit de candidat şi se depune la sediul Universităţii din Piteşti, str. Târgu din Vale, nr. 1, localitatea Piteşti, jud. Argeş, cod 110040, direct sau prin intermediul serviciilor poştale ori de curierat care permit confirmarea primirii. Dosarul de concurs este transmis de la Rectorat, cu adresă, membrilor comisiei desemnate de Rectorul Universităţii în vederea verificării îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs, începând cu data închiderii procesului de depunere a dosarelor.

 

Art. 22 Îndeplinirea de către un candidat a condiţiilor legale de prezentare la concurs este certificată prin avizul compartimentului juridic şi al comisiei desemnate de Rectorul Universităţii, pe baza verificării informiilor din fişa de verificare prevăzută la art. 16 alin. (1) lit. e şi a celorlalte documente necesare înscrierii la concurs. Avizul este comunicat candidatului la maximum 48 de ore de la emiterea sa, dar nu cu mai puţin de 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului. Compartimentul Juridic transmite dosarele, cu adresă de înaintare, comisiei de concurs, cel mai târziu cu 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe a concursului.

 

Art. 23 Candidaţii  care îndeplinesc condiţiile legale de prezentare la concurs vor fi anunţaţi prin intermediul Secretariatului Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic/site UPIT/site Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic asupra datelor de susţinere a probelor de concurs.

 

D. Comisiile de concurs

 

Art. 24 Rectorul va desemna o comisie pe Universitate în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor

minimale de participare a candidaţilor la concurs,  conform  Fişei de verificare cu punctajele minimale. Membrii comisiei vor avea grad de conferenţiar universitar sau profesor universitar.

 

Art. 25

(1) Stabilirea componenţei comisiei de concurs se face după publicarea anunţului de scoatere la concurs a postului, pentru fiecare post scos la concurs;

(2) Comisia de concurs poate include membri supleanţi;

(3) Consiliul departamentului în structura căruia se afla postul face propuneri pentru componenţa nominală a comisiei de concurs;

(4) Componenţa comisiei de concurs este înaintată de directorul DPPD, pe baza propunerilor prevăzute la alin. (3) şi este avizată de consiliul DPPD;

(5) Componenţa nominală a comisiei de concurs, însoţită de avizul consiliului DPPD, este transmisă senatului universitar şi supusă aprobării acestuia;

(6) În urma aprobării de către senatul universitar, comisia de concurs este numită prin decizie a rectorului;

(7) În termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei rectorului, aceasta este transmisă Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar componenţa nominală a comisiei de concurs este publicată pe pagina web a concursului. În cazul posturilor de conferenţiar universitar şi profesor universitar, componenţa comisiei este publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(8) Universitatea din Piteşti decontează cheltuielile de transport pentru membrii externi ai comisiei de concurs, de la universităţi din ţară, conform legislaţiei în vigoare.

 

 

Art. 26

(1)        Comisia de concurs este formată din 5 membri, incluzând preşedintele acesteia, specialişti în domeniul postului scos la concurs sau în domenii apropiate. În cazul indisponibilităţii participării unui membru la lucrările comisiei, membrul respectiv este înlocuit de membrul supleant, numit du aceeaşi procedură ca şi membrii comisiei;

(2) Deciziile comisiei de concurs sunt luate prin votul secret al membrilor. O decizie a comisiei este validă dacă a întrunit votul a cel puţin 3 membri ai comisiei;

(3) Lucrările comisiei de concurs sunt conduse de către preşedintele comisiei;

(4) Membrii comisiei pot fi din interiorul sau din afara Universităţii din Piteşti, din ţară sau din străinătate;

(5) Pentru ocuparea unui post de conferenţiar universitar şi de profesor universitar, cel puţin 3 membri ai comisiei trebuie să fie din afara Universităţii din Piteşti, din ţară sau din străinătate;

(6) Membrii comisiei de concurs trebuie să aibă un titlu didactic sau de cercetare superior ori cel puţin egal cu cel al postului scos la concurs sau, pentru membrii din străinătate, să îndeplinească standardele corespunzătoare postului scos la concurs;

(7) In scopul exclusiv al particirii în comisia de concurs, echivalarea titlurilor didactice sau de cercetare ale membrilor din străinătate cu titlurile didactice ori de cercetare din ţară se face prin aprobarea de tre senatul universitar a componenţei nominale a comisiei;

(8) Preşedintele comisiei de concurs poate fi unul dintre următorii:

a) directorul Departamentului Pentru Pregatirea Personalului Dicatic, în care se regăseşte postul;

b) decanul sau prodecanul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei;

c) un  membru  al  consiliului  DPPD, delegat în acest scop prin votul consiliului respectiv.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare

 

Art. 27 Concursurile se derulează în cel mult 45 de zile de la încheierea perioadei de înscriere;

 

Art. 28 Comisia    de   concurs    evaluează    candidatul    din    perspectiva    următoarelor    aspecte:

a) relevanţa şi impactul rezultatelor ştiinţifice ale candidatului;

b) capacitatea candidatului de a îndruma studenţi sau tineri cercetători;

c) competenţele didactice ale candidatului, pentru posturile care prevăd activităţi didactice;

d) capacitatea candidatului de a transfera cunoştinţele şi rezultatele sale către mediul economic sau social ori de a populariza propriile rezultate ştiinţifice;

e) capacitatea candidatului de a lucra în echi şi eficienţa colaborărilor ştiinţifice ale acestuia, în funcţie de specificul domeniului candidatului;

 f) capacitatea candidatului de a conduce proiecte de cercetare-dezvoltare;

g) experienţa profesională a candidatului în alte instituţii decât Universitatea din Piteşti.

 

Art. 29 Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic anunţă pe pagina web a concursului ziua, ora şi locul desfăşurării probelor de concurs cu cel putin 5 zile lucrătoare înaintea desfăşurării primei probe de concurs.

 

Art. 30 Concursul pentru ocuparea, ca titular, a unui post didactic vacant de asistent universitar constă în examinarea cunoştinţelor la disciplinele din structura postului în cadrul a trei probe – proba practică (conducerea unui seminar sau a unei lucrări de laborator), proba scrisă şi susţinerea publică a proiectului de dezvoltăre a carierei universitare.

 

Art. 31 Concursul pentru ocuparea, ca titular, a unui post  de lector universitar constă în examinarea activităţii candidaţilor pe baza conţinutului dosarelor de concurs, într-o probă practi de conducere a unui curs, seminar sau laborator precum şi susţinerea publică a proiectului de dezvoltare a carierei universitare.

 

Art. 32 Concursul pentru ocuparea, ca titular, a unui post  de conferenţiar universitar şi profesor universitar constă în examinarea activităţii candidaţilor pe baza conţinutului dosarelor de concurs şi susţinerea publică a propunerii pentru dezvoltarea carierei universitare.

 

Art. 33 Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare în altă limbă decât cea în care şi-a făcut studiile superioare susţine proba practică în limba în care urmează să facă predarea.

 

Art. 34

(1) Concursul constă în evaluarea activităţii ştiinţifice şi a calităţilor didactice.

(2) Pentru fiecare post, comisia de concurs decide ierarhia candidaţilor şi nominalizează candidatul care a întrunit cele mai bune rezultate.

(3)Preşedintele comisiei de concurs întocmeşte un raport asupra concursului, pe baza referatelor de apreciere redactate de fiecare membru al comisiei de concurs şi cu respectarea ierarhiei candidaţilor decisă de comisie.

(4) Raportul asupra concursului este aprobat prin decizie a comisiei de concurs şi este semnat de fiecare dintre membrii comisiei de concurs şi de către preşedintele comisiei.

(5) Consiliul Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii din Piteşti şi metodologia Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic şi acor sau nu avizul său raportului asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de consiliul departamentului;

(6) Senatul universitar analizează respectarea procedurilor stabilite prin metodologia Universităţii din Piteşti şi metodologia Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic şi apro sau nu raportul asupra concursului. Ierarhia candidaţilor stabilită de comisia de concurs nu poate fi modificată de senatul universitar.

 

CAPITOLUL IV

Finalizarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare

 

Art. 35

(1) Numirea pe post şi acordarea titlului universitar aferent, de tre Universitatea din Piteşti, în urma aprobării rezultatului concursului de către Senatul universitar, se face prin decizia Rectorului, începând cu semestrul următor desfăşurării concursului.

(2) Pentru posturile didactice, decizia de numire şi de acordare a titlului universitar aferent de către Universitatea din Piteşti, împreună cu raportul de concurs, se transmit Ministerului Educaţiei Naţionale şi Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, în termen de două zile lucrătoare de la emiterea deciziei de numire

 

Art. 36 În cazul în care postul scos la concurs nu a fost ocupat, concursul poate fi reluat cu respectarea integrală a procedurii de concurs.

Art. 37 Rezultatul concursului se publică pe pagina web a concursului, în termen de două zile lucrătoare de la finalizarea concursului.

 

CAPITOLUL V

Contestaţii

 

Art. 38

 a) Contestaţiile pot fi depuse exclusiv pentru nerespectarea procedurilor legale;

(b) În situaţia în care un candidat deţine elemente care pot demonstra nerespectarea procedurilor legale de concurs, candidatul poate formula contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatului. Contestaţia  se  formulează  în  scris,  se  înregistrează  la  registratura  Universităţii  din  Piteşti  şi  se soluţionează de către comisia de concurs în termen de 5 zile lucrătoare

 

Art. 39 Nerespectarea prevederilor prezentei metodologii de către persoanele cu atribuţii în procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor constituie abatere disciplinară şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 sau ale altor prevederi legale, în funcţie de încadrarea faptei.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

 

Art. 40

(1) Se consideră a fi implicate în procedura de concurs persoanele care: 

a) participă în procesul de decizie referitor la numirea comisiei de concurs;

b) sunt membri sau membri supleanţi ai comisiei de concurs;

c) sunt implicaţi în decizii de evaluare profesională sau administrativă în cadrul concursului;

d) sunt implicaţi în soluţionarea contestaţiilor.

(2) Nu pot fi implicate în procedura de concurs persoane care:

a) sunt soţi, afini şi rude pâna la gradul al III-lea inclusiv cu unul sau mai mulţi candidaţi;

b) sunt angajate în aceeaşi instituţie cu un candidat care deţine o funcţie de conducere şi sunt subordonate ierarhic candidatului;

c) sunt asociate cu un candidat în societăţi comerciale în care deţin, fiecare, părţi sociale care reprezintă cel puţin 10% din capitalul societăţii comerciale;

d) sunt sau au fost remunerate prin proiecte de cercetare la care un candidat a avut calitatea de director de proiect, în ultimii 5 ani anteriori concursului;

e) beneficiază ori au beneficiat în ultimii 5 ani anteriori concursului de servicii sau foloase de orice natură din partea unui candidat.

 

Art. 41 In situaţia în care, în urma ştigării unui concurs de către un candidat, una sau mai multe persoane din Universitatea din Piteşti urmează să se afle într-o situaţie de incompatibilitate conform Art.295 alin. (4) din Legea nr. 1/ 2011, numirea pe post şi acordarea titlului poate avea loc numai după soluţionarea situaţiei/ situaţiilor de incompatibilitate. Modalitatea de soluţionare a situaţiei de incompatibilitate se comuni Ministerului Educaţiei Naţionale în termen de două zile lucrătoare de la soluţionare.

Art. 42 Prezenta metodologie a fost dezbătută şi aprobată în şedinţa Consiliului Departamentului de Pregătire a Personalului Didactic din  data de 09.04.2015.

 

  

Director,

Lect. univ. dr. Ionuţ BULGARU
GRILĂ DE EVALUARE

pentru participarea la concurs

ASISTENT şi  LECTOR

 

a) Asistent universitar

 

Nr. crt.

Denumire activităţ

Indicatori

Observaţii

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

 

1.

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat

20 p

Pe carte

2.

Carte de unic autor sau coautor în domeniul postului vizat

20 p

Pe carte

3.

Curs sau manual universitar

10 p

Pe curs/ manual

4.

Articole in-extenso publicate în reviste cotate ISI cu factor de impact (Factor de impact >0)

20 p

Pe articol

6.

Articol in-extenso publicate în reviste ISI, fără factor de impact; articole in-extenso publicate in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferinţelor intemaţionale indexate ISI Thomson

15 p

Pe articol

7.

Articole în domeniul postului vizat publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B/ CNCSIS B, B+, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale.

10 p

Pe articol

8.

Articole în domeniul postului vizat publicate în Analele/ Buletinele/ Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei, volume colective, omagiale, reviste clasificate C

6 p

Pe articol

9.

Capitole în domeniul postului vizat publicate în lucrări colective cu ISBN-ISSN

5 p

Pe capitol

10.

Studii, eseuri, articole pe teme din domeniul postului vizat publicate în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN.

5 p

Pe studiu / eseu / articol

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ACADEMICE

 

11.

Membru în echipe de cercetare în granturi obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare

5 p

Pe proiect

12.

Membru în comitete de organizare de colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese.

3 p

Pe colocviu / simpozion / conferinţă / congres

13.

Participare la cursuri de formare în ţară

3 p

Pe curs

14.

Implicare în activităţile departamentului/facultăţii

2 p

Pe activitate

Punctaj minim pentru înscriere la concurs

30 de puncte

 

 

Notă: Pentru statutul de coautor, se atribuie punctajul proporţional contribuţiei.    

 

 

 

 

 

 

 

 


b)  Lector universitar

 

 

Nr. crt.

Denumire activităţi

Indicatori

Observaţii

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE

 

1.

Carte de unic autor bazată pe teza de doctorat  - criteriu obligatoriu

20 p

Pe carte

3.

Carte de unic autor sau coautor în domeniul postului vizat

20 p

Pe carte

4.

Curs sau manual universitar în domeniul postului vizat

10 p

Pe curs/ manual

5.

Articole in-extenso publicate in reviste cotate ISI cu factor de impact (Fi >0)

20 p

Pe articol

6.

Articol in-extenso publicate in reviste ISI, fara factor de impact; articole in-extenso publicate in volumele “proceedings” cu Peer-Review ale conferintelor intemationale indexate ISI Thomson

15 p

Pe articol

7.

Articole în domeniul postului vizat publicate în reviste indexate în bazele de date internaţionale, reviste clasificate de CNCS ca A sau B/ CNCSIS B, B+, volume ale unor conferinţe sau congrese internaţionale.

10 p

Pe articol

8.

Articole în domeniul postului vizat publicate în Analele/Buletinele/Anuarele ştiinţifice ale universităţilor, Academiei, volume colective, omagiale, reviste clasificate C

6 p

Pe articol

9.

Capitole publicate în lucrări colective cu ISBN-ISSN

5 p

  Pe capitol

10.

Studii, eseuri, articole pe teme din domeniul postului vizat publicate în reviste de specialitate, necotate CNCS, cu ISSN.

5 p

  Pe studiu / eseu / articol

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL COMUNITĂŢII ACADEMICE

 

11.

Membru în echipe de cercetare în granturi obţinute prin competiţie, pe baza unui proiect de cercetare

5 p

Pe proiect

12.

Stagiu în străinătate într-o instituţie de învăţământ sau cercetare

5 p

Pe stagiu

13.

Membru în colectivul de redacţie al unei reviste de specialitate din ţară sau din străinătate.

3 p

Pe revista

14.

Membru în comitete de organizare de colocvii, simpozioane, conferinţe sau congrese.

3 p

Pe colocviu / simpozion / conferinţă / congres

15.

Participare la cursuri de formare în ţară

3 p

Pe curs

16.

Implicare în activităţile departamentului/facultăţii

2 p

Pe activitate

Punctaj minim pentru înscriere la concurs

60 de puncte

 

 

Notă: Pentru statutul de coautor, se atribuie punctajul proporţional contribuţiei.    

 

 

 

 


 

 

Anexa 1

OPIS CU DOCUMENTELE DIN DOSARUL DE CONCURS

 

1. Pagina de gardă – (Anexa 2);

2. Opis – (Anexa 1);

3.  Cererea  de  înscriere  la concurs  -  (Anexa  3),  semnată  de  canditat,  care  include  declaraţia  pe  propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar;

4. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de catre candidat, cuprinde

maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;

5. Curriculum vitae al candidatului în format tiparit şi în format electronic, care trebuie să includă: a. informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b. informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante; c. informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d. informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului;

6. Lista de lucrări ale candidatului în format tirit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: a. lista celor maxim 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar; b. teza sau tezele de doctorat; c. brevetele de invenţii şi alte

titluri de proprietate industrială; d. cai şi capitole din carţi; e. articole/studii în extenso, publicate în reviste

din fluxul ştiinţific internaţional principal; f. publicaţii în extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g. alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, dupa caz, din domeniul creaţiei artistice;

7. Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor de prezentare la concurs (Anexa 4), prevazute în metodologia proprie, care este completată şi semnata de către candidat.

8. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală este obţinuta în afara României, atestatul de recunoaştere sau echivalare a

acestei.

9. Rezumatul, în limba româna şi într-o lim de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, sau după caz a tezei de abilitare, pe maxim o pagipentru fiecare limbă.

10. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indi situaţiile de incompatibilitate prevăzute de

Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul ştigarii concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate.

11. Copii ale altor diplome (legalizate) care atestă studiile candidatului: bacalaureat, licenţă, masterat, certificate de studii, dovada efectrii unei pregătiri în domeniul pedagogiei etc.

12. Copia rţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent carţii de identitate ori a paşaportului.

13. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea numelui

certificat de căsătorie sau dovada schimrii numelui.

14. Maximum 10 publicatii, brevete sau alte lucrari ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realirile profesionale proprii. Lucrările candidatului care nu sunt disponibile în format electronic: manuale, tratate, articole în reviste ştiinţifice recunoscute, diplome de participare la congrese, simpozioane, sesiuni de comuniri ştiinţifice vor fi prezentate în format scris.

15. Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi ale domeniului respectiv, din ţară sau din străinatate, exterioare Universităţii  din  Piteşti,  care  au  acceptat  să  elaboreze  scrisori  de  recomandare  privitoare  la  calităţile

profesionale ale candidatului.

16. Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străitate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului.

17. În cazurile prevăzute la articolul 15 aliniatul 5 din metodologia proprie privitoare la învăţământul medical, copii legalizate care atestă deţinerea titlurilor medicale respective.

18. Copie după Monitorul Oficial al României în care a fost publicat postul.

 

 


Anexa 2

 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

FACULTATEA DE ........................

DEPARTAMENTUL ......................

 

 

 

 

DOSAR DE CONCURS

Pentru ocuparea postului de ......................... poziţia ..................

 

 

 

              Disciplinele postului

............................................................................

..............................................................................

 

Domeniul ...........................................................

Monitorul official nr.............. din .....................

 

 

 

CANDIDAT

 

 

(Nume şi prenume, titlul didactic/ştiinţific)

 

 

………………………………..……………….

 

 

 


 

 

 

 

Anexa 3

 

Nr. Înregistrare .............../.....................

                                                                                                                        APROBAT

  RECTOR, Prof.univ.dr Ionel DIDEA

 

 

Domnule Rector,

 

 

Subsemnatul(a)         …………...........………..............................................,   având        funcţia  de..........................................la .............................................................................., vă rog să aprobaţi înscrierea mea   la   concursul   pentru   ocuparea   postului   de   ...........................   poziţia   ..........,   disciplinele

………………………………………………………………………………....……

 

………………………………………………………………………………...….….

 

…………………………………………………………………………….…...…….

 

…………………………………………………………………………………………….…...……. domeniul (denumirea legală în vigoare).............................................................................................

din statul       de       funcţii       al       Departamentului   ..........................................................…, Facultatea..............……..………………………………………….........................................

 

Postul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. /………… partea a III-a.

 

Declar pe proprie răspundere toate informaţiile prezentate la dosar sunt conforme cu realitatea.

 

 

Data ..................                                                           Semtura .......................................

 

 

AVIZ JURIDIC

 

……………………….

 

 

 

 

Domnului Rector al  Universităţii din Piteşti

 


Anexa 4

Fişa de verificare îndeplinirii standardelor minimale de prezentare la concurs

 

Funcţia

didactică

 

Cerinţe minimale

 

Îndeplinire condiţii

Asistent universitar

 

a) Deţinerea diplomei de doctor  în domeniul disciplinelor din post;

b) Îndeplinirea standardelor  minimale specifice funcţiei didactice de asistent universitar, prevăzute de Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;

 

 

a)

 

b)

Lector  universitar

a) Deţinerea diplomei de doctor  în domeniul disciplinelor din post;

b) Îndeplinirea standardelor  minimale specifice funcţiei didactice de lector universitar   prevăzute de  Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;

a)

 

b)

Conferenţiar

universitar

a) Deţinerea diplomei de doctor  în domeniul disciplinelor din post;

b) Îndeplinirea standardelor minimale

specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar / cercetător ştiinţific II (OM nr. 6560/20.12.2012 şi OMEN 4204/18.07.2013);

c) Îndeplinirea standardelor  minimale de ocupare a posturilor didactice, specifice funcţiei didactice de conferenţiar universitar, prevăzute de  Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;

a)

 

b)

 

 

 

 

c)

Profesor

universitar

a) Deţinerea diplomei de doctor  în domeniul disciplinelor din post;

b) Îndeplinirea standardelor minimale de

specifice funcţiei didactice de profesor universitar / cercetător ştiinţific I (OM nr. 6560/20.12.2012 şi OMEN 4204/18.07.2013);

c) Îndeplinirea standardelor minimale de ocupare a posturilor didactice, specific funcţiei didactice de profesor universitar, prevăzute de   Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic;departament/ institut de cercetare;

a)

 

b)

 

 

 

 

c)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidat,

...................................