Metodologie organizare si desfasurare nivel I si nivel II regim postuniversitar

UNIVERSITATEA DIN PITESTI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

 

REGULAMENT PROPRIU DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ NIVEL I ŞI NIVEL II ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

I. CADRU ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV GENERAL PRIVIND PROGRAMELE DE STUDII POSTUNIVERSITARE DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ CONTINUĂ

 

Art.1. Studiile postuniversitare se organizează în Universitatea din Piteşti cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Cartei Universităţii din Piteşti, a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare, a standardelor naţionale de calitate şi a prezentului regulament.

Art.2. Cadru legislativ în vigoare:

       Legea 1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale

       Carta Universităţii din Piteşti

       OM. 5745/2012

Art.3. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi  dezvoltare profesională continuă din cadrul Universităţii din Piteşti în conformitate cu art.173/LEG nr.1 din 2011 care prevede:

(1) Pot organiza programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă toate acele instituţii de învăţământ superior care au acreditate cel puţin programe de studii universitare de licenţă în domeniul ştiinţific respective;

(2) Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională ale instituţiilor acreditate se desfăşoară pe baza unui regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de Senatul universitar şi cu respectarea reglementărilor în vigoare;

(3) Programele postuniversitare pot utiliza ECTS/SECT şi se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului;

(4) Programele postuniversitare se pot organiza în regim cu taxă sau cu finanţare din alte surse;

(5) Au dreptul să participe la studii postuniversitare absolvenţii care au cel puţin studii universitare cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

(6) La finalizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională, instituţia organizatoare eliberează un certificat de atestare a competenţelor profesionale specifice;

Art.4. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă din cadrul Universităţii din Piteşti în conformitate cu art. 32/ Carta Universităţii din Piteşti, care prevede:

(1)    Universitatea din Piteşti organizează programe postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă, conform legii;

(4)    Programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se desfăşoară pe baza unui Regulament propriu de organizare şi desfăşurare, aprobat de Senatul universitar, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

(5) Programele postuniversitare se finalizează cu un examen de certificare a competenţelor profesionale asimilate de cursanţi pe parcursul programului. Universitatea eliberează un certificat de atestare a competenţelor specifice programului;

(6)    Universitatea poate încheia contracte cu instituţii publice şi cu alţi operatori economici, având ca obiectiv creşterea nivelului de calificare a specialiştilor acestor unităţi prin studii postuniversitare. Aceste contracte se încheie la solicitarea beneficiarilor, cu aprobarea Senatului universitar.

 

II. CADRU ORGANIZATORIC ŞI NORMATIV DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVEL I  ŞI NEVEL II,ORGANIZATE ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Art. 5. Legislaţie specifică în vigoare:

Ordin MECT nr. 5745/13.09.2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică

Ordin MECTS nr. 3753/09.02.2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul naţional de învăţământ.

Art. 6. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică Nivel I şi II în regim postuniversitar în conformitate cu OM nr. 5745/13.09.2012 care prevede:

ART. 2 (1) Pot organiza programe de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică instituțiile de învățământ superior acreditate prin Departamente de specialitate cu profil psihopedagogic;

ART. 3 (3) Instituțiile de învățământ superior acreditate pot continua organizarea programelor de formare psihopedagogică, acreditate sau autorizate provizoriu, înființate în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru, a Metodologiei proprii și a legislației în vigoare.

ART. 2 Anexa OM nr. 5745/13.09.2012

(1) Programele de formare psihopedagogică sunt organizate la forma de învățământ cu frecvență, în sistemul creditelor de studiu transferabile.

(2) Obţinerea creditelor necesare celor două niveluri de certificare pentru profesia didactică se conformează principiilor de transfer, recunoaştere şi acumulare a creditelor de studiu.

ART. 3 Anexa OM nr. 5745/13.09.2012

Instituțiile de învățământ superior acreditate pot organiza programe de formare psihopedagogică atât pe parcursul studiilor universitare, CÂT ȘI ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR, pentru ambele niveluri de certificare, în condițiile stabilite prin Metodologia proprie.

Art. 7. Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi desfăşurare a programelor de formare psihopedagogică Nivel I şi II în regim postuniversitar în conformitate cu OM  3753/9.02.2011, care prevede:

Art. 8. - (2) Organizarea programelor postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă se vor organiza începând cu anul universitar 2011-2012, conform prevederilor Legii nr. 1/2011.

 

III. FINANŢAREA STUDIILOR UNIVERSITARE ORGANIZATE ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Art.8. Cursurile postuniversitare se organizează numai în regim cu taxă. Cuantumul taxei de înscriere, al taxei de înmatriculare, al taxelor de studii aferente programului de formare psihopedagogică se stabileşte anual de către Senatul Universităţii din Piteşti (Anexa 3a si Anexa 3 b).

 

IV. ÎNSCRIEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZATE ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Art. 9. (1) Condiţiile de înscriere la programul de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică Nivel I în regim postuniversitar:

Ø       Se pot înscrie pentru concursul de admitere la programul de formare psihopedagogică Nivel I absolvenţii studiilor universitare cu diplomă de licenţă.

(2)     Condiţiile de înscriere la programul de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică Nivel II în regim postuniversitar:

Ø       Se pot înscrie absolvenţi cu diplomă de licenţă  care cumulează următoarele condiţii:

·      au absolvit  programul de studii psihopedagogice Nivel I ;

·      au absolvit  un program de studii de masterat în domeniul/ domeniile de licenţă;

Art.10. Înscrierile la programul de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică se realizează numai pentru specializările care se regăsesc în Centralizatorul de profesii date de către MECTS.

Art.11. Înscrierile la cursurile postuniversitare Nivel I şi Nivel II se fac la sediul DPPD.

Art.12. Înscrierea la cursurile postuniversitare Nivel I şi II se face pe bază de dosar. 

(1)     Pentru înscrierea la cursul postuniversitar Nivel I, dosarul va cuprinde următoarele documente:

-          formular de înscriere tip;

-          diploma de licenţă şi foaia matricolă în copie legalizată (sau adeverinţă licenţă);

-          diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă în copie legalizată;

-          certificatul de naştere în copie legalizată;

-          certificatul de căsătorie (după caz) în copie legalizată;

-          carte de identitate în copie simplă;

-          chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

(2)     Pentru înscrierea la cursul postuniversitar Nivel II, dosarul va cuprinde următoarele documente:

-          formular de înscriere tip;

-          diploma de licenţă şi foaia matricolă în copie legalizată (sau adeverinţă licenţă);

-          certificatul de naştere în copie legalizată;

-          certificatul de căsătorie (după caz) în copie legalizată;

-          carte de identitate în copie simplă;

-          dovada finalizării programului de studii psihopedagogice de certificare pentru profesia didactică Nivel I copie legalizată;

-          diploma de master şi foaia matricolă în copie legalizată (sau adeverinţă master) în domeniul de licenţă;

-          chitanţa de achitare a taxei de înscriere;

 

V. ADMITEREA LA PROGRAMELE DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ORGANIZATE ÎN REGIM POSTUNIVERSITAR

Art.13. Admiterea la programele de formare psihopedagogică se face pe baza susţinerii unui interviu.

Art.14. Drepturile şi obligaţiile cursantului admis la programul de studii psihopedagogice, precum şi raporturile acestuia cu universitatea se stabilesc prin contractul de studii încheiat cu Universitatea din Piteşti.

 

V. CURRICULUMUL PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Art.15. Curriculumul programelor de formare psihopedagogică este structurat pe 3 componente: curriculum nucleu, curriculum extins şi curriculum opţional.

(1) Curriculumul nucleu este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru Nivelul I de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul nucleu cuprinde următoarele pachete de discipline:

a)     discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală - 18 credite;

b)    discipline de pregătire didactică şi practică de specialitate - 12 credite.

(2) Curriculumul extins este alcătuit din disciplinele şi activităţile didactice obligatorii pentru obţinerea Nivelului II de certificare pentru profesia didactică. Curriculumul extins cuprinde următoarele pachete de discipline:

a)     discipline de extensie a pregătirii psihopedagogice - 10 credite;

b)    discipline de extensie a pregătirii didactice şi practice de specialitate - 10 credite.

(3) Curriculumul opţional este alcătuit din două discipline - 10 credite. Se alege câte o disciplină din fiecare dintre cele două pachete de discipline opţionale oferite de planul de învăţământ pentru Nivelul II de certificare pentru profesia didactică.

Art.16. (1) Programul de formare psihopedagogică de 30 de credite corespunzător Nivelului I se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din Metodologia-cadru pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică  aprobată prin OM nr. 5745/13.09.2012.

(2)Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite transferabile de extensie, necesare acumulării pachetului de 60 de credite corespunzător Nivelelor I și II, se desfăşoară conform planului de învăţământ prevăzut în Anexa  nr. 2, care face parte integrantă din Metodologia-cadru pentru organizarea programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia didactică aprobată prin OM nr. 5745/13.09.2012. Acest program poate fi urmat doar de  absolvenţii învăţământului universitar care au obținut certificarea pentru Nivelul I, pe parcursul sau după finalizarea studiilor universitare de licenţă.

 

Art.17. Activităţile didactice din cadrul modulului de pregătire psihopedagogică se organizează pe serii de curs şi grupe de seminar/ laborator, potrivit reglementărilor în vigoare. Competenţele specifice, conţinutul disciplinelor de învăţământ, condiţiile de promovare, precum şi formele de evaluare sunt precizate în fişele disciplinelor.

 

 

VI. MODUL DE DERULARE A ACTIVITĂŢILOR

Art.18. Cursurile în regim postuniversitar se desfăşoară în zilele de sâmbătă şi duminică, după un calendar stabilit.

Art.19. Forme de realizare:

Cursurile se vor derula în regim compact – pentru absolvenţii cursurilor de licenţă,  în funcţie de structura anului universitar în curs.

Art.20. Cursanţii care nu îşi achită obligaţiile financiare până la finalizarea studiilor vor fi exmatriculaţi.

Art.21. Cursanţii au dreptul să se prezinte la sesiunea de examene numai dacă şi-au achitat toate obligaţiile profesionale şi financiare.

 

VII. FINALIZAREA PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ

Art.22. Programul de formare psihopedagogică se finalizează cu examen de absolvire pentru fiecare nivel de certificare.

Art.23. Examenul constă în elaborarea şi susţinerea unui portofoliu didactic. Acesta este un pachet de documente care reflectă sintetic nivelul şi calitatea competenţelor dobândite de absolvenţi prin parcurgerea programului de formare psihopedagogică.

 

VIII. CERTIFICAREA COMPETENȚELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Art.24. Absolvirea programelor de formare psihopedagogică se finalizează cu obţinerea certificatului de absolvire, corespunzător nivelului programului de formare psihopedagogică absolvit, respectiv:

- absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 30 /35 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului I de certificare pentru profesia didactică, obţin Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul gimnazial;

- absolvenţii studiilor universitare care au finalizat programul de formare psihopedagogică de 60 de credite și au promovat examenul de absolvire, corespunzător nivelului II de certificare pentru profesia didactică, obţin certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II, care le acordă dreptul de a ocupa posturi didactice în învăţământul liceal, postliceal şi superior, dacă au absolvit şi un program de master în domeniul diplomei de licenţă.

Art.25. Certificatele de absolvire a programelor de formare psihopedagogică sunt eliberate conform regimului actelor de studii. Fiecare certificat va avea ca anexă foaia matricolă în limba română, şi în limba engleză, cu situaţia şcolară a absolventului.

Art.26. (1) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul I se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de licenţă.

             (2) Certificatul de absolvire a programului de formare psihopedagogică - Nivelul II se eliberează numai absolvenţilor programului de formare psihopedagogică care au obţinut diploma de master.

Art.27. Absolvenţii care nu au promovat examenele de absolvire a programelor de pregătire psihopedagogică  pot să primească, la cerere, o adeverinţă, eliberată de instituția de învățământ superior, care va specifica disciplinele promovate.

 

IX. Dispoziţii finale

Art. 28. Pentru candidaţii înscrişi care au echivalări ale disciplinelor din planul de învăţământ al DPPD, vor aduce ca dovadă adeverinţe/foi matricole cu note pentru disciplinele respective, aceştia putând finaliza programul prin reînmatriculare/reînscriere cu echivalarea disciplinelor parcurse.

Art.29. Pentru absolvenţii de studii superioare de lungă durată din perioada anterioară aplicării ciclurilor de tip Bolognia diploma de absolvire sau de licenţă este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate (Legea 84/1995 cu 4, 5 şi respectiv  6 ani), în conformitate cu Legea 1/2011 art. 153.

Art.30. Prezentul regulament intră in vigoare de la data aprobării lui în Senatul Universităţii din Piteşti.

Art.31. Modificarea prezentului regulament este de competenţa Senatului Universităţii din Piteşti.

Art.32. Verificarea modului in care se aplică prezentul Regulament se realizează de către Comisia UPIT de asigurarea a calităţii.