Program de st. psihopedagogice Nivelul II


D.P.P.D. al UPIT organizează anual în conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995 republicată cu modificările ulterioare(art. 70, art.71, art.76, art.78) şi O.M. 4316 din 03.06.2008 programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică,  în regim postuniversitar pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc să obţină dreptul de a profesa în învăţământ.

La programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, absolvenţi începând cu 2008 (sistemul Bologna) indiferent de profilul sau instituţia de învăţământ superior în care au obţinut diploma respectivă, care au efectuat programul de studii psihopedagogice pentru Nivelul I pe parcursul studiilor de licenţă sau în regim postuniversitar.

Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se organizează numai în regim cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere, al taxelor de şcolarizare, al taxei pentru eliberarea documentelor de studii se stabileşte anual de către Senatul UPIT.

Admiterea la programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul II (de aprofundare) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se face pe bază de dosar.

Componenţa dosarului de înscriere:

- cerere de înscriere tip;                                                        
- diplomă de licenţă şi foaie matricolă - copii xerox
- diplomă de master in domeniul licentei şi foaie matricolă
- copii xerox;
-
dovada efectuării programului de studii psihopedagogice de Nivel I;
- carte de identitate - copie xerox;
- certificatul de naştere - copie xerox;
- certificatul de căsătorie (după caz) - copie xerox;
- contract de studii;
- ghid de interviu;
- adeverinta medicala;
- chitanţa de achitare a taxelor de înscriere si inmatriculare+prima transa.

La depunerea dosarului de inscriere, se prezinta si documentele in original.