Program de st. psihopedagogice Nivelul I

D.P.P.D. al UPIT organizează anual în conformitate cu Legea învăţământului nr.84/1995 republicată cu modificările ulterioare(art. 70, art.71, art.76, art.78), programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică,  în regim postuniversitar pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc să obţină dreptul de a profesa în învăţământ.

La programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se pot înscrie numai absolvenţi cu diplomă de licenţă sau echivalentă, indiferent de profilul sau instituţia de învăţământ superior şi anul în care au obţinut diploma respectivă, care nu au efectuat acest program pe parcursul studiilor de licenţă.

Programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică, în regim postuniversitar, se organizează numai în regim cu taxă.

Cuantumul taxei de înscriere, al taxelor de şcolarizare, al taxei pentru eliberarea documentelor de studii se stabileşte anual de către Senatul UPIT.

Admiterea la programul de studii psihopedagogice de 30 de credite pentru Nivelul I (iniţial) de certificare pentru profesia didactică,  în regim postuniversitar, se face pe bază de dosar.

Componenţa dosarului de înscriere:

- cerere de înscriere tip;                                                        
- diplomă de licenţă şi foaie matricolă - copii legalizate;
- diplomă de bacalaureat şi foaie matricolă de la liceu
- copii legalizate;
- carte de identitate - copie xerox;
- certificatul de naştere în copie legalizată;
- certificatul de căsătorie (după caz) în copie legalizată;
- contract de studii;
- 2 fotografii3/4
- chitanţa de achitare a taxei de înscriere.